مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 11731
: 2
: 0
ایندکس شده در :

بيماری آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) دومين بيماری شايع عصبی عضلانی (بعد از دوشن) با شيوع يک در ده هزار میباشد. متاسفانه در حال حاضر درمان قطعی برای اين بيماری وجود نداشته و مبتلايان به تيپ I اين بيماری اغلب تا 2 سالگی میميرند. تولد يک نوزاد با بيماری ژنتيک غير قابل علاج ضمن اينکه هزينههای زيادی از نظر درمانی به سيستم ارائه خدمت تحميل میکند ثبات خانوادهها را نيز تحت تاثير قرار میدهد لذا پيشگيری از تولد اين نوزادان اهميت زيادی دارد. با ايجاد هماهنگی با سازمان بهزيستی استان، متخصصين زنان و زايمان (پريناتولوژی)، آزمايشگاه ژنتيک مولکولی و درمانگاه اعصاب کودکان، بيماران مشکوک به SMA به درمانگاه کودکان ارجاع و در صورت داشتن علائم بالينی به نفع SMAبه آزمايشگاه ژنتيک و مرکز مشاوره ژنتيک سازمان بهزيستی جهت تهيه شجرهنامهو انجام مشاوره ژنتيک ارجاع میشدند. بعد از احراز ژنتيکی به خانواده بيمار اطلاعات کافی در خصوص احتمال تولد نوزاد مبتلا و راهنمايهای لازم در راستای پيشگيری از بروز مجدد اين بيماری ارائه میگرديد. در صورت حاملگی مجدد با همکاری متخصصين زنان زايمان (پريناتولوژيست) آمينوسنتز بعمل و نمونه به آزمايشگاه ژنتيک ارجاع داده میشد که در صورت تاييد جنين مبتلا به پزشکی قانونی جهت ختم حاملگی ارجاع میشدند. از سال 82 حدود 240 کودک مشکوک به بيماری SMA به آزمايشگاه ژنتيک ارجاع داده شدند. از بين کودکان مشکوک ارجاع داده شده 162 مورد از نظر ژنتيکی مبتلا به اين بيماری بودند. (دارای حذفشدگی در اگزونهای 7 و 8 ژن SMNI) و67 مورد آمينوسنتز در طول اين مدت جهت بررسی ژنتيکی از خانوادهايی که حداقل يک مورد بيماری SMA داشتند به آزمايشگاه ژنتيک ارسال گرديد، که از اين تعداد 12 جنين مبتلا به بيماری SMA بودند. حاملگيهايی که دارای جنين مبتلا بودند جهت ختم حاملگی به مرکز پزشکی قانونی معرفی گرديدند. ايجاد همکاری بين بخشی مرتبط (بهزيستی، بيمارستان کودکان، بيمارستان زنان و پزشکی قانونی) فرايند ارائه خدمت به بيماران SMA را تسهيل مینمايد .

نویسندگان: سیمین تقوی
کلیدواژه ها : آموزشهاي دوران بارداري - ميزان اضطراب - ميزان درد زايمان - مدت درد زايمان
: 8454
: 56
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و اهداف: درد زايمان از جمله مسايلي است که بيش از 90 درصد زنان حداقل يکبار در طول زندگي، آن را تجربهميکنند و متاسفانه هنوز تعداد زيادي از آنها درد زايمان را با اصطلاحاتي از قبيل بسيار طاقت فرسا، غيرقابل تحمل و غيره توصيف مي کنند. اين نوع نگرش به زايمان موجب ميشود که آنها در صدد انتخاب آسانترين شيوه باشند بدون آنکه عوارض و عواقب آن روش را در نظر بگيرند، در نتيجه ميزان زايمان سزارين و مرگ و مير و معلوليتهاي ناشي از آن در مادر و جنين نيز افزايش مييابد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير آموزشهاي دوران بارداري بر ميزان اضطراب و درد زايمان است.روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي ميباشد که در آن 70 نفر از مادران بعنوان گروه آزمايش و بطور تصادفي در هفته هاي 16- 20 بارداري انتخاب شده و در 12-10 جلسه، آموزشهاي نظري و عملي زايمان ايمن (نهضت مادري ايمن) را دريافت کردند. 70 نفر ديگر نيز پس از همتاسازي با گروه آزمايش بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. هر دو گروه به هنگام زايمان (در تمام مراحل) مورد ارزيابي قرار گرفتند. يافته¬ها: نتايج نشان ميدهند که آموزشهاي دوران بارداري تاثير معنيداري بر ميزان اضطراب، ميزان درد و مدت دردهاي زايماني دارند، بطوريکه مادران آموزش ديده در مقايسه با گروه کنترل درد و اضطراب کمتري را تجربه ميکنند (05/0 P=).نتيجه گيري: به نظر مي رسد که آموزش مطالب تئوري و تکنيکهاي عملي به مادران موجب افزايش اعتماد به نفس و کاهش ترس و اضطراب آنان شده و محيط آرام و حمايت کننده اي را در کل دوران بارداري و زايمان ايجاد مي نمايد. از آنجا که مطابق تحقيقات انجام يافته اضطراب مهمترين عامل در ميزان درد و سازگاري مادران با درد است، بنابراين کاهش اضطراب، موجب افزايش همکاري و سازگاري آنها شده و موجب درد کمتر و دوره زايمان کوتاهتر در افراد آموزش ديده مي شود.